درخت پسته

درخت پسته و چهار رقم مهم پسته در ایران

 پسته اوحدی ( فندقی ): پسته اوحدی با نام تجاری Round

خصوصیات درخت پسته اوحدی :

این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت ۵/۳۰۸ سانتیمتر (متوسط) و عرض تاج درخت ۳۸۰ سانتیمتر (دارای بیشترین عرض در بین رقمها) است. این رقم مهمترین رقم کاشته شده در استان کرمان بوده و ۵۵ تا ۶۰% کل باغات پسته استان را به خود اختصاص داده است.

گلدهی درخت پسته اوحدی :

شروع گلدهی در این رقم ۱۳ فروردین ماه (متوسط گل)، مرحله پایان گلدهی ۲۰ فروردین ودارای طول دوره گلدهی ۱۱ روز است.

خصوصیات برگ درخت پسته اوحدی :

درصد برگهای سه برگچه ای ۶/۵۴% (متوسط) و درصد برگهای پنج برگچه ای ۲/۳۹% (زیاد) است. طول برگ ۳/۱۶۲ میلی متر (متوسط) عرض برگ ۴/۱۴۳میلیمتر (کم)، طول برگچه انتهایی ۶/۸۲ میلیمتر (متوسط)، عرض برگچه انتهایی ۸/۴۵ میلیمتر (کم)، رنگ برگ سبز روشن و شکل برگچه انتهایی بیضی پهن بوده و طول دمبرگ ۵/۴۶ میلیمتر (بلند) است.

جوانه گل درخت پسته اوحدی :

شکل جوانه گل در این رقم مخروطی کشیده می باشد.

خوشه میوه درخت پسته اوحدی :

طول خوشه میوه ۴/۱۳سانتیمتر (بلند) و عرض خوشه میوه ۹/۱۰ سانتیمتر (متوسط)، قطر دم خوشه ۴/۸ میلیمتر (متوسط)، تعداد انشعابات اولیه ۱۲ عدد (متوسط)، تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه ۱/۱ عدد (خیلی کم)، خوشه تنک، وزن خوشه  تر ۳/۵۳ گرم (کم)، تعداد پسته های خوشه ۷/۲۰ (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه ۴۵/۲۱ گرم (کم)، درصد پسته های خندان ۹/۷۳% (خیلی زیاد)، درصد پسته های دهن بسته با مغز کامل ۴/۱۸% (زیاد)، بدون پسته های نیمه مغز، درصد پسته های پوک با پوست ۷/۷% (خیلی کم). دارای انس خندان ۵۸/۲۷ (تقریباً زیاد) و انس مخلوط ۹۸/۲۸ (متوسط)است.

میوه دهی درخت پسته اوحدی :

تاریخ شروع رشد سریع جنین دراین رقم ۲۵ خرداد و زمان رسیدن میوه های آن ۱۲ شهریور می باشد (متوسط رس).

میوه درخت پسته اوحدی :

نوک میوه با پوست سبز خیلی کوتاه، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه بنفش تیره و قرمز کم رنگ بوده و شکاف هایی روی پوست سبز دیدده می شود، وزن تر میوه با پوست سبز ۴۸/۲ گرم (متوسط)، وزن خشک پسته ۹۷۶/۰ گرم (متوسط)، طول پسته خشک ۲۴/۱۸ میلیمتر (کم)، عرض پسته خشک ۷۳/۱۱ میلیمتر (متوسط)، قطر پسته ۶۶/۱۱ میلیمتر (زیاد) تقریباً قطر و عرض پسته با هم مساوی است. شکل پسته خشک کروی است. موقعیت شکاف خوردن پوست استخوانی هم در طرف پشتی و هم در طرف شکمی هم اندازه بوده و وزن خشک مغز ۵۰۸/.گرم (متوسط) بافت پوست سبز متوسط و نیروی لازم جهت جدا کردن میوه از دم میوه متوسط می باشد. درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست ۳/۳۹%، رنگ رویی مغز ارغوانی و رنگ پوست استخوانی کرم می باشد.

همچنین می توانید مقاله با عنوان پسته در طب سنتی ایران  را نیز مطالعه فرمایید.

پسته احمد آقایی با نام تجاری Long

خصوصیات درخت پسته احمد آقایی :

این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت ۳۰۹سانتیمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت ۳۹۴ سانتیمتر (عرض زیاد) است.

 گلدهی درخت پسته احمد آقایی :

شروع گلدهی این رقم ۱۰ فروردین ماه (زودگل)و مرحله تمام گل آن ۱۶ فروردین ودارای طول دوره گلدهی ۱۳ روز است.

خصوصیات برگ درخت پسته احمد آقایی :

درصد برگهای ساده ۵/۱۲% (زیاد)، درصد برگهای سه برگچه ای۲۵/۶۱% (زیاد)، درصد برگهای چهار برگچه ای ۵/۷%( کم)  درصد برگهای پنج برگچه ای ۷۵/۱۸% (متوسط)،  این رقم دارای طول برگ  ۸/۱۳۶   میلی متر (کم) عرض برگ    ۴/۱۳۳ میلیمتر (کم)، طول برگچه انتهایی ۳۵/۸۳    میلیمتر (متوسط)، عرض برگچه انتهایی  ۳/۵۰ میلیمتر (کم)، طول دمبرگ ۷۲/۴۲میلیمتر (متوسط)است. اندازه برگچه انتهایی نسبت به برگچه های جانبی بزرگتر بوده، شکل برگچه انتهایی، نیزه ای  پهن می باشد.

جوانه گل درخت پسته احمد آقایی :

 طول جوانه گل در این رقم  میلیمتر (کم)، شکل جوانه گل کروی می باشد.

 خوشه میوه درخت پسته احمد آقایی :

 این رقم دارای طول ۲۱/۱۲خوشه میوه سانتیمتر (متوسط) و عرض خوشه میوه ۹ سانتیمتر (کم)، قطر دم خوشه ۱۹/۷ میلیمتر (کم)، تعداد انشعابات اولیه بطور متوسط ۴/۹ عدد (کم) تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه ۸/۰عدد (کم)، می باشد.خوشه آن تنک و دارای وزن خوشه میوه تر ۰۲/۵۶ گرم (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه ۱۵/۴۷ گرم (بیشترین وزن)، دارای بیشترین تعداد پسته خندان (۲۹/۳۴عدد)، درصد پسته های خندان۸/۷۴ %(زیاد)، درصد پسته های دهن بسته با مغز کامل۷/۶ % (کم)، درصد پسته های پوک با پوست ۱/۱۵% ()می باشد.این رقم  دارای پسته های درشت باانس خندان۲۵ (متوسط).

میوه دهی درخت پسته احمد آقایی :

تاریخ شروع رشد سریع جنین در این رقم ۵ تیرماه (زود) و زمان رسیدن میوه های آن ۱۰شهریور ماه می باشد (زود رس).

میوه درخت پسته احمد آقایی :

نوک پوست سبز نوکدار ، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه قرمز روشن ، وزن تر میوه با پوست سبز۸۹/۵۶ گرم (زیاد)و نیز وزن تر پوست بدون پوست سبز ۷۴/۳۴گرم (زیاد)، وزن خشک پسته ۲۲/۱ گرم (زیاد)، وزن پوست سبز ۱۱/۲۲(بیشترین وزن پوست سبز در میان ارقام)، طول پسته خشک ۴۸/۲۰ میلیمتر (زیاد)، عرض پسته خشک ۶۲/۱۲ میلیمتر (زیاد)، موقعیت شکاف خودن پوست استخوانی فقط در قسمت پشتی و شکمی مساوی است. شکل پسته مستطیلی کشیده است. درجه خندانی پوست استخوانی زیاد (۲۶/۵میلیمتر )، وزن خشک مغز ۶۶/۰ گرم (زیاد)، درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست سبز  ۳/۳۹%، بافت پوست سبز آبدار، رنگ رویی مغز قرمز ارغوانی ، رنگ زمینه مغز سبز روشن، رسیدگی میوه از نوک شروع می شود، رنگ پوست استخوانی خیلی روشن است.

خواص پسته در دوران باردای  را نیز میتوانید برای اطلاعات بشتر مطالعه فرمایید.

پسته کله قوچی با نام تجاری Jumbo

خصوصیات درخت پسته کله قوچی :

این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت ۵/۳۰۹ سانتیمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت ۳۲۳ سانتیمتر (عرض متوسط) است. این رقم یکی از ارقام مهم تجاری می باشد که بعد از اوحدی دومین رقم از نظر اهمیت و سطح زیرکشت است. قطر تنه آن ۴/۱۱ سانتیمتر  یکی از ارقام با قطر تنه زیاد است.

گلدهی درخت پسته کله قوچی :

شروع گلدهی ۱۰ فروردین ماه (زودگل) مرحله تمام گل ۱۶ فروردین و طول دوره گلدهی ۱۳ روز است.

خصوصیات برگ درخت پسته کله قوچی :

درصد برگهای ساده ۵/۱۲% و درصد برگهای سه برگچه ای ۶/۱۵% (کمترین درصد در بین ارقام)، درصد برگهای چهار برگچه ای ۳/۲۰% (بیشترین درصد در بین ارقام)، درصد برگهای پنج برگچه ای ۵/۵۱% (بیشترین درصد در بین ارقام)، طول برگ ۲/۱۴۷ میلی متر (متوسط) عرض برگ ۷/۱۳۲ میلیمتر (کم)، طول برگچه انتهایی ۶۳/۶۷ میلیمتر (کوتاه)، عرض برگچه انتهایی ۹/۴۳ میلیمتر (کم)، شکل برگچه انتهایی تخم مرغی پهن بوده و طول دمبرگ ۴۱ میلیمتر (متوسط)است. رنگ برگ تیره تر از اوحدی می باشد.

جوانه گل درخت پسته کله قوچی :

شکل جوانه گل کروی است.

 خوشه میوه درخت پسته کله قوچی :

طول خوشه میوه ۴/۱۰ سانتیمتر (کم) و عرض خوشه میوه ۲/۱۰ سانتیمتر (متوسط)، قطر دم خوشه ۲/۸ میلیمتر (متوسط)، تعداد انشعابات اولیه بطور متوسط ۹/۹ عدد (کم)، تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه ۴/۱ عدد (کم)، خوشه دارای تراکم متوسط، وزن خوشه  تر ۴/۵۳ گرم (کم)، تعداد پسته های خوشه ۴/۱۸ (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه ۵۸/۱۸ گرم (کم)، درصد پسته های خندان ۲/۴۶% (متوسط)، درصد پسته های دهن بسته با مغز کامل ۷/۱۴% (متوسط)، درصد پسته های نیمه مغز ۳/۲۲% (زیاد)، درصد پسته های پوک با پوست ۱۳% (کم). دارای انس خندان ۴۹/۲۳ (نسبتاً کم) و انس مخلوط ۱۹/۲۴ (کم) است.

میوه دهی درخت پسته کله قوچی :

تاریخ شروع رشد سریع جنین ۱ مرداد و زمان رسیدن میوه ها ۱۵ شهریور می باشد (متوسط رس).

میوه درخت پسته کله قوچی :

نوک میوه با پوست سبز خیلی کوتاه، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه سرخ خاکستری بوده و شکاف خوردگی پوست سبز، وزن تر میوه با پوست سبز ۳ گرم (بیشترین وزن را در بین ارقام دارا می باشد.)، وزن پوست سبز ۱۸/۱ گرم (بیشترین وزن را در بین ارقام دارا می باشد)، وزن خشک پسته ۱۷/۱ گرم (زیاد)، طول پسته خشک ۱۳/۲۰ میلیمتر (زیاد)، عرض پسته خشک ۸۴/۱۲ میلیمتر (زیاد)، شکل پسته خشک کروی است. موقعیت شکاف خوردن پوست استخوانی هم در طرف پشتی و هم در طرف شکمی هم اندازه بوده و درجه خندانی پوست استخوانی خیلی زیاد است.  وزن خشک مغز ۵۸۷/۰ گرم (متوسط تا زیاد) بافت پوست سبز متوسط و نیروی لازم جهت جدا کردن میوه از دم میوه متوسط می باشد. درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست ۸/۳۸% (خیلی کم)، رنگ رویی مغز سرخ خاکستری بوده و رنگ پوست استخوانی سفید با تیره گی متوسط است.

خواص پسته برای قلب و سلامتی  نیز میتواند به اطلاعات شما بیافزاید.

پسته رقم اکبری با نام تجاری Super Long

خصوصیات درخت پسته رقم اکبری

این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت ۲۹۷سانتیمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت۳۸۰ سانتیمتر (عرض زیاد) است.

گلدهی درخت پسته رقم اکبری :

شروع گلدهی این رقم ۲۱ فروردین ماه (دیرگل)و مرحله پایان گلدهی آن ۲۶ فروردین ودارای طول دوره گلدهی ۱۱ روز است.

خصوصیات برگ درخت پسته رقم اکبری :

درصد برگهای ساده ۱۴/۸% (کم)، درصد برگهای سه برگچه ای۴۳ % (متوسط)،در صد برگهای چهار بر گچه ای ۸/۱۲%( زیاد )  درصد برگهای پنج برگچه ای۳۶ % (زیاد)،  این رقم دارای طول برگ۴/۱۵۸  میلی متر (متوسط)، عرض برگ ۴/۱۴۱ میلیمتر (کم)، طول برگچه انتهایی۵۷/۸۹  میلیمتر (متوسط)، عرض برگچه انتهایی۶۵/۴۸  میلیمتر (کم)، طول دمبرگ۱/۵۰ میلیمتر (بلند)است. اندازه برگچه انتهایی نسبت به برگچه های جانبی بزرگتر بوده، شکل برگچه انتهایی، نیزه ای  پهن می باشد.

جوانه گل درخت پسته رقم اکبری :

 طول جوانه گل در این رقم  میلیمتر (کم)، شکل جوانه گل کروی می باشد.

خوشه میوه درخت پسته رقم اکبری :

 این رقم دارای طول خوشه میوه ۸۵/۹ سانتیمتر (کم) و عرض خوشه میوه ۴/۷ سانتیمتر (کم)، قطر دم خوشه۳۸/۵ میلیمتر (کم)، تعداد انشعابات اولیه بطور متوسط ۶/۱۱ عدد (متوسط) تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه ۶/۱عدد (کم)، می باشد.خوشه آن متوسط و دارای وزن خوشه میوه تر۵۱/۶۰ گرم (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه ۱۵/۴۷ گرم ()، دارای بیشترین تعداد پسته خندان (۲۹/۳۴عدد)، درصد پسته های خندان۸/۸۱ %( زیاد)، درصد پسته های دهن بسته با مغز کامل۵/۷ % (کم)، درصد پسته های پوک با پوست۶/۹% (کم)می باشد.این رقم  دارای پسته های درشت باانس خندان۲۰ (کم) است.

میوه دهی درخت پسته رقم اکبری :

تاریخ شروع رشد سریع جنین در این رقم ۱۰ تیرماه و زمان رسیدن میوه های آن ۳۱شهریور ماه می باشد (دیر رس).

میوه درخت پسته رقم اکبری :

نوک پوست سبز متوسط ، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه قرمز ، وزن تر میوه با پوست سبز ۴۱/۴۸گرم(زیاد) و نیز وزن تر پوست بدون پوست سبز ۸۰/۲۹گرم (زیاد)، وزن خشک پسته ۴۵/۱ گرم (زیاد)، وزن پوست سبز۳/۱۹ گرم(بیشترین وزن پوست سبز در میان ارقام)، طول پسته خشک ۱۲/۲۲میلیمتر (زیاد)، عرض پسته خشک ۶۱/۱۲ میلیمتر (زیاد)، موقعیت شکاف خودن پوست استخوانی در قسمت شکمی و پشتی مساوی است. شکل پسته مستطیلی کشیده است. درجه خندانی پوست استخوانی زیاد (۰۲/۳میلیمتر) ، وزن خشک مغز ۷۵/۰ گرم (زیاد)، درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست سبز  ۳/۴۶%، بافت پوست سبز نرم و آبدار، رنگ رویی مغز بنفش قهوه ای ، رنگ زمینه مغز زردروشن، رسیدگی میوه از نوک شروع می شود، رنگ پوست استخوانی کرم تیره  است.

پسته , کاربرد روغن پسته , روش تکثیر پسته را نیز اگر علاقه مند هستید میتوانید مشاهده نمایید.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *