پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی با نام تجاری Long

میوه پسته احمد آقایی :

نوک پوست سبز نوکدار ، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه قرمز روشن ، وزن تر میوه با پوست سبز۸۹/۵۶ گرم (زیاد)و نیز وزن تر پوست بدون پوست سبز ۷۴/۳۴گرم (زیاد)، وزن خشک پسته ۲۲/۱ گرم (زیاد)، وزن پوست سبز ۱۱/۲۲(بیشترین وزن پوست سبز در میان ارقام)، طول پسته خشک ۴۸/۲۰ میلیمتر (زیاد)، عرض پسته خشک ۶۲/۱۲ میلیمتر (زیاد)، موقعیت شکاف خودن پوست استخوانی فقط در قسمت پشتی و شکمی مساوی است. شکل پسته مستطیلی کشیده است. درجه خندانی پوست استخوانی زیاد (۲۶/۵میلیمتر )، وزن خشک مغز ۶۶/۰ گرم (زیاد)، درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست سبز ۳/۳۹%، بافت پوست سبز آبدار، رنگ رویی مغز قرمز ارغوانی ، رنگ زمینه مغز سبز روشن، رسیدگی میوه از نوک شروع می شود، رنگ پوست استخوانی خیلی روشن است.

خصوصیات درخت پسته احمد آقایی :

این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت ۳۰۹سانتیمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت ۳۹۴ سانتیمتر (عرض زیاد) است.

گلدهی پسته احمد آقایی :

شروع گلدهی این رقم ۱۰ فروردین ماه (زودگل)و مرحله تمام گل آن ۱۶ فروردین ودارای طول دوره گلدهی ۱۳ روز است.

خصوصیات برگ پسته احمد آقایی :

درصد برگهای ساده ۵/۱۲% (زیاد)، درصد برگهای سه برگچه ای۲۵/۶۱% (زیاد)، درصد برگهای چهار برگچه ای ۵/۷%( کم) درصد برگهای پنج برگچه ای ۷۵/۱۸% (متوسط)، این رقم دارای طول برگ ۸/۱۳۶ میلی متر (کم) عرض برگ ۴/۱۳۳ میلیمتر (کم)، طول برگچه انتهایی ۳۵/۸۳ میلیمتر (متوسط)، عرض برگچه انتهایی ۳/۵۰ میلیمتر (کم)، طول دمبرگ ۷۲/۴۲میلیمتر (متوسط)است. اندازه برگچه انتهایی نسبت به برگچه های جانبی بزرگتر بوده، شکل برگچه انتهایی، نیزه ای پهن می باشد.

جوانه گل پسته احمد آقایی :

طول جوانه گل در این رقم میلیمتر (کم)، شکل جوانه گل کروی می باشد.

خوشه میوه پسته احمد آقایی :

این رقم دارای طول ۲۱/۱۲خوشه میوه سانتیمتر (متوسط) و عرض خوشه میوه ۹ سانتیمتر (کم)، قطر دم خوشه ۱۹/۷ میلیمتر (کم)، تعداد انشعابات اولیه بطور متوسط ۴/۹ عدد (کم) تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه ۸/۰عدد (کم)، می باشد.خوشه آن تنک و دارای وزن خوشه میوه تر ۰۲/۵۶ گرم (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه ۱۵/۴۷ گرم (بیشترین وزن)، دارای بیشترین تعداد پسته خندان (۲۹/۳۴عدد)، درصد پسته های خندان۸/۷۴ %(زیاد)، درصد پسته های دهن بسته با مغز کامل۷/۶ % (کم)، درصد پسته های پوک با پوست ۱/۱۵% ()می باشد.این رقم دارای پسته های درشت باانس خندان۲۵ (متوسط).

میوه دهی پسته احمد آقایی :

تاریخ شروع رشد سریع جنین در این رقم ۵ تیرماه (زود) و زمان رسیدن میوه های آن ۱۰شهریور ماه می باشد (زود رس).

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *